Algemene Voorwaarden

Elektrotechnische Detailhandel

(AVED)

© UNETO-VNI, augustus 2003, art.nr. 47301

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel (hierna te-noemen “AVED”), toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna

te noemen “de ondernemer”) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt.

Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.

I Algemene bepalingen

Toepasselijke bepalingen

1. Nederlands recht is van toepassing.

2. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de

AVED daarvan afwijken.

3. De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover

schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen

gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer

en een consument (=-klant, natuurlijk persoon die niet handelt in

de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Kwaliteit

4. De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de

overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de

overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant

op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze

verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op

reparatie respectievelijk vervanging.

5. Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan

de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of

importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen

de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door

het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de

fabrikant of importeur.

Eigendomsvoorbehoud

6. De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte

product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn

betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband

met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd

mocht worden.

Betaling

7. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct

en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling

wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag

op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op

het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde

girobetaalkaarten of bankcheques.

8. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter

afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter

afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs

al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een

latere factuur.

Termijnen

9. Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in

gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum

(fatale termijn).

Klachten

10. Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de

ondernemer te worden ingediend.

11. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de

aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de

klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het

gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Koop op proef

12. Bij koop op proef is het product voor risico van de klant vanaf het

moment van de aflevering.

Niet afgehaalde producten

13. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen –

waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer

aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet

meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft

nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen,

is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem

verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Prijzen

14. Indien vóór de aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging

ondergaan, is de ondernemer gerechtigd de desbetreffende extra

kosten in rekening te brengen.

Incasso

15. Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering

overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle

daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de

ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van

het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de

wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht

16. Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door

de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen,

transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen,

import- of handelsverboden.

Algemene Voorwaarden

Elektrotechnische Detailhandel

(AVED)

UNETO-VNI Bredewater 20 - 2715 CA Zoetermeer - Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer

T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66 - E info@uneto-vni.nl - W www.uneto-vni.nl

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te

’s-Gravenhage d.d. 4 oktober 1996 onder nummer 114/1996.

Uneto 1996-628

Schadevergoeding

17. De door de klant geleden schade die het gevolg is van een

tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal

het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late

aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21

BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt,

indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is

gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering

en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van

de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien

deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan

het licht treedt. Schade als gevolg van – al dan niet in verband met

het verkochte – verrichte (reparatie-installatie-) werkzaamheden

komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan

drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het

licht treedt.

18. De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het

gevolg is van overmacht.

II Geschillen

Geschillencommissie

19. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de

totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze

voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden

voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak

doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement

Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil

is een vergoeding verschuldigd.

20. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in

behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst

overeenkomstig de in artikel 11 bepaalde termijn aan de

ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil

vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk

bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van

naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke

omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument

het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden.

21. Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet

hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken

uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de

geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient

daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde

termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter

voor te leggen.

Geschillenoplossing door de rechter

22. Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke

regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de

Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de

vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De

ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor

de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag

bevoegde rechter.

23. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de

ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen,

te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens

de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde

burgerlijke rechter.

III UNETO-waarborg

24. De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten opzichte van de

consument borg voor de nakoming van het in artikel 19 genoemde

bindend advies; een en ander tenzij de ondernemer het bindend

advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing

aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een

maximum van €-2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldt

nimmer voor gevolgschade.

 

 

 

De techniek waarop Nederland draait

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk

voor Consumenten

(AVIC)

© UNETO-VNI, 2005 - art.nr. 52013

Deze algemene voorwaarden van UNETO-VNI zijn tot stand gekomen

in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het

kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-

Economische Raad en treden in werking per 1-1-2006.

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een

consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking

tot een installatie, met uitzondering van onderhoud en service verricht

binnen het kader van een onderhoud/service-abonnement.

Artikel 2

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die

niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Installateur: opdrachtnemer, lid van UNETO-VNI, die handelt in de

uitoefening van beroep of bedrijf.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur

overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur

geleverde materialen.

Installatie: (centrale)verwarminginstallatie,

luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische

laagspanninginstallatie (waaronder tevens worden begrepen

de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en

aardinginstallatie), (warm)waterinstallatie, dakwerk, riolering,

vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen

die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas,

(hemel)water en elektriciteit.

Signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om

waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel

via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te

melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak

of brand.

Meer-en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen

aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk

die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen

aanneemsom.

Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op

bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie.

Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar

en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen

gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.

Onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de

installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/

of service aan een installatie.

Stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst

aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag,

dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in

de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij

het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat

het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden

gerealiseerd.

Geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende

Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor

Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.

2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief btw.

II AANBOD

Artikel 3

Aanbod van de installateur

1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal

gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg

gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk

maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is

onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod

zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.

2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten

werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende

gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de

consument mogelijk te maken.

3. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin

met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van

de duur van het werk.

4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden

gehanteerd: aanneemsom of regie.

++ Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een

vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.

++ Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur

een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder

andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en

eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft

de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt,

een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het

noemen van een richtprijs.

5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische

omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de

installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom

van de installateur.

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk

voor Consumenten

(AVIC)

De techniek waarop Nederland draait

Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand

worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn

toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden

binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan

verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

7. Indien de consument het aanbod niet accepteert, is de installateur

gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen

van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct

bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op

het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten.

In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid

gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft

voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in

eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele en

industriële eigendomsrecht van de installateur.

8. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden

gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit

in het aanbod te vermelden.

9. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene

voorwaarden.

III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING

VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument.

De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke

of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door

de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de

ontvangst van de opdracht aan de consument.

Artikel 5

Verplichtingen van de installateur

1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen

van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden

verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij

anders overeengekomen.

Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot

het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te

spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens

de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van

toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn

of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de

voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits

de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de

overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de op het

eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:

+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

+ onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en

constructies;

+ gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt

verricht;

+ gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen

die door de consument ter beschikking zijn gesteld;

+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte

gegevens.

Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering

van het werk aan de installateur openbaren en de installateur

terzake deskundig moet worden geacht.

4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet

kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 500.000

per gebeurtenis.

In afwijking van het voorgaande is de installateur niet aansprakelijk

voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren

van een signaleringsysteem als gevolg van een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, tenzij de schade

het gevolg is van opzet of grove schuld van de installateur of zijn

leidinggevende ondergeschikten.

5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van

derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de

uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de

nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de

installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem

bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6

Verplichtingen van de consument

1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te

verrichten.

2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan

beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals

vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te

verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst

aanwijzingen op zijn vakgebied.

3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande

aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk

benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn

voor zijn rekening.

4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de

in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed

bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.

5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te

voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van

de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat

de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de

consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.

6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door

een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan

dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk

voor Consumenten

(AVIC)

De techniek waarop Nederland draait

schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden

toegerekend.

7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

+ onjuistheden in de door de consument verlangde constructies

en werkwijzen;

+ gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt

verricht;

+ gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument

ter beschikking zijn gesteld;

+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte

gegevens.

Een en ander onverlet de plicht van de installateur om de

consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering

van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar

schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming

en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen,

tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in

verzuim is.

Artikel 7

Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang

of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de

consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering

aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan

er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur

14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument

is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren

of voortzetten.

2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde

mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder

begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten

om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De

consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur

nog verschuldigd is.

Artikel 8

Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel

of gedeeltelijk beëindigen.

2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke

vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment

van oplevering in onvoltooide staat.

3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de

installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter

voorkoming en beperking van de schade.

4. De consument zal de installateur de hem toekomende

aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid

3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging

ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet

gemaakte kosten.

5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen

aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de

installateur de door de installateur aan het werk bestede loon-en

materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere

door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die

de installateur over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 9

Meer- en minderwerk

1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de consument nadat

de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk

opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende

verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.

2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de

installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de

prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit

voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds

had moeten begrijpen.

3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden

gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt

de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.

4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt

voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in

spoedeisende omstandigheden.

5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van

installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp.

minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht

op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 10

Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet

de installateur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de

consument.

2. Indien de installateur de consument niet kan bereiken, dient hij het

werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid

onmiddellijk handelen vereist.

3. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband

met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen

vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door

de consument worden vergoed.

4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen

vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van

het werk bepalen.

Artikel 11

Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk

door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze

gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen

vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk

voor Consumenten

(AVIC)

De techniek waarop Nederland draait

Artikel 12

Oplevering

1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument

heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft

aanvaard.

2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

+ hetzij wanneer acht dagen zijn verstreken nadat de consument

van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het

werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk

binnen die termijn te aanvaarden;

+ hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in

gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming

van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd

wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden

gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum

is de installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden

schade te vergoeden.

4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn

overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum

opgeleverd.

IV BETALING

Artikel 13

Vooruitbetaling/zekerheid

1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor

ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen

indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.

2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid

bedingen van de consument.

3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid

bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument

zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de

consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te

stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te

onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 14

Betaling in termijnen

1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in

evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat

geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van

de rekening.

2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur

zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet

nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een

termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 15

De eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur

bij de consument de eindafrekening in.

2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom

bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de

oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of

minderwerk.

3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de

eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de

kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de

overige kosten. Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan

mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden,

tenzij de installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor

een grotere overschrijding van de richtprijs.

4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na

ontvangst van de rekening.

Artikel 16

Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk

geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren.

Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de

betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één

betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst

en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst

van deze betalingsherinnering te betalen.

2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente

in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum

als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van

ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de

wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn

van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot

invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden

buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de

consument.

4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen,

totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. Indien de installateur een door hem aan de consument

verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt,

dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de

installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft

betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in

verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval

van overeenkomstige toepassing.

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk

voor Consumenten

(AVIC)

De techniek waarop Nederland draait

Artikel 17

Opschorting van betaling

1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst,

heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien

verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding

dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding

staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht

de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel

opgeschorte bedrag.

V GARANTIE

Artikel 18

Garantie door de installateur

1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk

die binnen achttien maanden na de oplevering aan de dag treden

kosteloos worden verholpen.

2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van drie

jaar na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit

en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.

3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden

tenzij de installateur en de consument een langere garantietermijn

overeenkomen.

4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

+ gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat

ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen

worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;

+ gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig

gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft

gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten

komende oorzaken;

+ het gebrek geen gevolg is van het werk;

+ gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming

van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van

welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te

treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige

voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de

garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de

getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

+ gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt

verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;

+ de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft

voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op

te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat

de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel

verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit

artikel is niet van toepassing ten aanzien van:

+ gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp

+ het ontstoppen van een afvoer.

6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de

installateur op grond van de wet.

Artikel 19

Nakomingsgarantie brancheorganisatie

1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in een bindend

advies zijn opgelegd ten opzichte van de consument niet nakomt

neemt UNETO-VNI deze verplichtingen over tot het maximum

genoemd in de leden 2 en 3. De overname door UNETO-VNI van

verplichtingen van de installateur wordt opgeschort indien en

voorzover het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening

daarvan ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en vervalt door

het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter

het bindend advies onverbindend heeft verklaard.

2. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van UNETO-VNI

geldt een maximum uit te keren bedrag van € 5.500 per bindend

advies, onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op

de installateur aan UNETOVNI overdraagt. Indien de vordering van

de consument op de installateur meer bedraagt dan € 5.500, dan

krijgt de consument € 5.500 uitgekeerd onder dezelfde voorwaarde

en kan de consument zijn vordering voor het meerdere om niet

overdragen aan UNETO-VNI ter incasso om deze te voldoen aan de

consument.

3. In geval van surséance van betaling, schuldsanering,

faillissement en bedrijfsbeëindiging van de installateur geldt de

nakomingsgarantie tot een bedrag van € 5.500 per bindend advies,

met dien verstande dat:

++ de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing

is indien de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt en

voldaan heeft aan de formele vereisten voor behandeling van

het geschil door de geschillencommissie (betaling klachtgeld,

retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en

eventueel noodzakelijke depotstorting) voor de surséance van

betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van

de installateur, en

++ het totaal door UNETO-VNI op basis van de nakomingsgarantie

aan consumenten uit te keren bedrag in deze gevallen niet meer

bedraagt dan € 22.500 per installateur, waarbij de afhandeling

van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie

gebeurt op volgorde van binnenkomst bij UNETO-VNI van het

schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie van de consument

tot het maximum van het in totaal van de aan consumenten per

installateur uit te keren bedragen van € 22.500 is bereikt.

VI GESCHILLEN

Artikel 20

Geschilbeslechting

1. Geschillen tussen de consument en de installateur over de

totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel

door de consument als de installateur aan de geschillencommissie

worden voorgelegd.

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk

voor Consumenten

(AVIC)

UNETO-VNI Bredewater 20 - 2715 CA Zoetermeer - Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer

T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66 - E info@uneto-vni.nl - W www.uneto-vni.nl

2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling,

indien de consument zijn klacht eerst aan de installateur heeft

voorgelegd.

3. Nadat de klacht aan de installateur is voorgelegd, dient het

geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de

geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor de

behandeling van het geschil is een vergoeding verschuldigd.

4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de

geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gebonden.

5. Wanneer de installateur een geschil wil voorleggen aan de

geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk

vragen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee

akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij

zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het

geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de

bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van

de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies.

7. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde

geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op

basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd

of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van

toepassing is.

Artikel 22

Benaming

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene

Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten en in afgekorte

vorm als AVIC.

Nieuwsbrief

Onze winkel

Onze winkel

Herenweg 16, 3648 CJ Wilnis